Halle & Hunneberg
Halle- och Hunneberg vilar på en urbergsplatta av gnejs, ett 1500 miljoner år gammalt berg som gradvis har slipats ner till en så gott som plan yta. Denna plana yta kallas också det subkambriska peneplanet och kan beskådas vid Nordkrokens badplats i Vargön samt vid Slättbergen i Trollhättan. Under havsytan För 600 miljoner år sedan befann sig berget under havsytan. Den sand som slipats loss från berget samlades i tjocka lager på havsbotten och bildade den sandsten som kan beskådas i Byklev intill bilvägen där en markerad geologistig uppför berget, startar. Sandstenslagret är i medeltal 25 meter tjockt. Alunskiffer Nästa lager består av alunskiffer som i likhet med sandsten är en sedimentär bergart. Den bildades på havsbotten för 450 miljoner år sedan då kontinenten befann sig vid ekvatorn. Det organiska material som föll till botten och bäddades in i lera, ombildades under syrebrist till fossil olja och gav berget dess svarta färg. Här och var har kalkskal från havets djur ansamlats och bildar ett slags kalksten, orsten. Lagret med alunskiffer är i medeltal 25 meter i tjocklek. Magmatisk bergart Diabaslagret som ligger överst på Halle- och Hunneberg har en tjocklek av i medeltal 60 meter. Diabasen är en magmatisk bergart och kallas även för en gångbergart eftersom magman trängt upp i gångar i det befintliga berget. Detta skedde för 275 miljoner år sedan. Och tack vare bergets hårdhet, så har det skyddat de underliggande mer lättvittrade bergarterna sandsten och alunskiffer. Globalt nätverk- Gyllene Spiken Hunneberg ingår i ett nätverk av globala referensprofiler för indelningen av geologiska lagerföljder där lagret från undre Ordovicium är markerat med en gyllene spik vid bergets östra sida. Ledfossilet är graptoliten Tetragraptus approximatus. Hunnebergs lagerföljd är således en standardreferens för indelningen av alla andra sektioner i världen med likartade bergarter. Ekopark Halle-Hunneberg För att bevara och utveckla bergens natur- och kulturvärden har Sveaskog valt att göra Halle-Hunneberg till ekopark. Här finns unika och biologiskt värdefulla skogsmiljöer. En del av dem är skyddade som naturreservat. I kombination med naturvårdssatsningar i ekoparken kan reservaten bli än mer värdefulla för områdets växt- och djurliv. Ekoparken Halle-Hunneberg omfattar idag drygt 6 700 hektar.